Prodejní podmínky společnosti Digital River

Poslední aktualizace: 7/7/2023Společnost Digital River, Inc., a její dceřiné podniky (dále souhrnně jako „společnost Digital River“ a tvary zájmena „my“) je prvotřídní on-line poskytovatel globálních služeb prodejce. Dodavateli nebo výrobci („dodavatel“), jehož jméno se objevuje na webové stránce či v prodejním řešení („web“), kde jsou uvedeny tyto prodejní podmínky („podmínky“), poskytujeme základní služby v oblasti dodržování předpisů, prevence podvodů, daní a platebního styku. Pokud na webu nabízíme produkty a práva k službám („služby“) k prodeji, činíme tak naším jménem jako oprávněný prodejce za našeho dodavatele.
Váš nákup zpracuje společnost Digital River, Inc., nebo jedna z jejích dceřiných společností, v závislosti na vaší poloze. Více informací o našich dceřiných společnostech najdete zde.
DŮLEŽITÉ: Před provedením nákupu na tomto webu si pečlivě pročtěte tyto podmínky. Mohou obsahovat důležitá omezení či výjimky, které se vztahují na váš nákup na tomto webu, včetně omezení odpovědnosti a povinné rozhodčí doložky. Zadáním objednávky na tomto webu souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami, a veškerý prodej prostřednictvím tohoto webu je podmíněn jejich přijetím. Pokud s některou z podmínek nesouhlasíte, přestaňte tento web používat nebo nedokončete svou objednávku.
Jste vázáni tou verzí podmínek, která je v účinnosti v den dokončení vaší objednávky. Tyto podmínky však můžeme čas od času změnit a v takovém případě je zveřejněními na webu. Vaší povinností je znovu si projít podmínky pokaždé, kdy od nás nakupujete.

Totožnost provozovatele

Digital River, Inc.
10380 Bren Road West
Minnetonka, MN 55343
E-mailová adresa: onlinestore.en.cs@digitalriver.com

Oddíl 1: Úplnost dohody

Tyto podmínky obsahují úplnou dohodu mezi vámi a společností Digital River týkající se vašeho nákupu produktů nebo služeb na tomto webu a nahrazují všechna předchozí prohlášení, dohody a podmínky vyplývající z obchodního styku, průběhu jednání nebo zvyklostí. Jakýkoli dodatek těchto podmínek je vůči nám vymahatelný pouze v případě, že je učiněn písemně a nese náš podpis.

Oddíl 2: Vaše soukromí

Vaše poskytování a naše využívání osobních údajů na tomto webu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou do těchto podmínek začleněny formou odkazu. Pokud nám v souvislosti se svou objednávkou poskytnete osobní údaje, souhlasíte tím s jejich zpracováním (prováděným buď přímo, nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb třetích stran) za účelem vyřízení objednávky v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Platné zásady ochrany osobních údajů najdete zde.
Společnost Digital River i náš dodavatel zpracovávají osobní údaje jako správci údajů samostatně. Jako samostatný správce údajů nemá společnost Digital River ani dodavatel žádnou kontrolu nad zpracováváním vašich osobních údajů druhou stranou. Dodavatel může vaše osobní údaje zpracovávat pro účely odeslání vaší objednávky, usnadnění vratek a poskytování zákaznického servisu. Dodavatel může vaše osobní údaje zpracovávat také pro marketingové účely v souladu s příslušnými právními předpisy a v případě potřeby na základě vašeho souhlasu. Další informace o tom, jak náš dodavatel využívá vaše údaje, najdete v jeho zásadách zpracování osobních údajů.

Oddíl 3: Vaše povinnosti a prohlášení

Tento web není určen pro děti a další fyzické osoby, které nejsou právně způsobilé k uzavírání smluv. Zadáním objednávky prohlašujete, že jste ve státě nebo zemi vašeho původu právně způsobilí k uzavírání smluv. Pokud objednávku zadáváte jménem třetí strany, prohlašujete, že jste oprávněni jednat jejím jménem, a vaše přijetí těchto podmínek představuje přijetí podmínek touto třetí stranou.
Prohlašujete, že budete dodržovat všechny příslušné právní předpisy, včetně předpisů týkajících se vývozu a dovozu. Zavazujete se, že produkty nebo služby nekupujete za účelem vývozu, přeprodeje, převodu nebo používání v rozporu s příslušnými právními předpisy, včetně mj. předpisů amerického správního úřadu pro vývoz či platných sankcí a embarg vyhlášených ministerstvem financí USA. Dále se zavazujete, že je nebudete používat nezákonným nebo neoprávněným způsobem.
Zavazujete se, že informace, které nám poskytnete v souvislosti se svým nákupem, včetně vaší fyzické adresy, e-mailové adresy a platebních údajů, jsou úplné a přesné. Prohlašujete, že jste oprávněni zaúčtovat a provést platbu prostřednictvím způsobu platby, který si pro svůj nákup zvolíte.

Oddíl 4: Zadávání objednávky

Když na webu nabízíme produkty a služby k prodeji, vybízíme vás tím k učinění nabídky na koupi uvedených produktů a služeb. Když kliknutím nebo aktivováním příslušného tlačítka nebo odkazu na webu zadáte objednávku, v souladu s těmito podmínkami nám tím předkládáte nabídku na koupi vámi vybraných produktů a služeb.
Vaše nabídka je přijata, pouze pokud jsme obdrželi potvrzení vámi zvoleného způsobu platby a pokud jsme vám produkt odeslali nebo jinak zpřístupnili, například prostřednictvím odkazu ke stažení.
Vyhrazujeme si právo odmítnout vaši nabídku nebo zrušit vaši objednávku podle svého uvážení. Jakékoli potvrzení vygenerované systémem, které vám pošleme po dokončení vaší objednávky, je pouze potvrzením o doručení vaší nabídky a nepředstavuje přijetí nabídky, která je před odesláním fyzických produktů nebo dodáním služeb předmětem oprav. Po úspěšném ověření vaší objednávky a platebních údajů koupí společnost Digital River vámi objednané zboží u dodavatele, aby vám ho mohla dále prodat.
Zadáním objednávky souhlasíte s tím, že v souvislosti s vaší transakcí budeme používat elektronickou komunikaci a oznámení, zásady a záznamy o transakci vám budeme posílat elektronicky.
Souhlasíte s tím, že můžeme uchovávat příslušné smluvní záznamy, včetně komunikace a potvrzení, pokud to umožňují právní předpisy.

Oddíl 5: Popis a cena produktů

Děláme vše pro to, abychom zajistili, že je popis a vyobrazení produktů a služeb nabízených na webu k prodeji co nejpřesnější a nejúplnější. Nicméně se mohou objevit chyby, a pokud se tak stane, vyhrazujeme si právo na jejich opravu a revizi.
Ceny podléhají změnám. Ceny budou uhrazeny v té výši, která platí v okamžiku našeho přijetí vaší nabídky, a v měně uvedené na webu. Není-li na webu uvedeno jinak, ceny za produkty a služby nezahrnují DPH, jiné daně, dodání, vývoz a další poplatky.

Oddíl 6: Platební podmínky

Zavazujete se, že k zaplacení produkty použijete způsoby platby nabízené tímto webem. Na tyto způsoby platby se mohou vztahovat jejich vlastní smluvní podmínky. Ke zpracování a autorizaci vaší platby můžeme využít poskytovatele služeb třetích stran. Zadáním objednávky nás a naše poskytovatele služeb třetích stran opravňujete k tomu, abychom vám prostřednictvím vámi zvoleného způsobu platby naúčtovali váš nákup. Dále souhlasíte s tím, že vám prostřednictvím vámi určeného způsobu platby můžeme naúčtovat nákup v celkové výši, tj. včetně příslušných daní, poplatků za doručení a cla. Pokud jsme vám již produkt nebo službu dodali a váš způsob platby z nějakého důvodu selže, souhlasíte s tím, že nám na žádost uhradíte celou částku.

Oddíl 7: Vývoz

Na produkty a služby prodávané na tomto webu se vztahují zákony a předpisy o dovozu, vývozu a zpětném vývozu Spojených států amerických a dalších zemí. Dokončením prodeje na tomto webu souhlasíte s tím, že budete tyto zákony a předpisy o dovozu a vývozu dodržovat, a to včetně zákonů a předpisů, které ukládají omezení týkající se místa určení, uživatele a konečného používání produktů a služeb. Zavazujete se, že nebudete prodávat ani používat jakékoli produkty nebo služby nabízené na tomto webu, pokud to zakazují příslušné právní předpisy vaší země. Získávat a používat produkty a služby prodávané na tomto webu https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx na místě, kde je jejich používání nezákonné, je přísně zakázáno.
Na produktech zakoupených na tomto webu nemá ani nebude mít žádný majetkový zájem žádná strana uvedená na seznamu zvlášť určených státních příslušníků a nežádoucích osob ministerstva financí USA („seznam SDN“), který je dostupný na adrese .
Dokončením obchodu na tomto webu zaručujete, že nejste na seznamu SDN a že vás z 50 a více procent nevlastní jedna nebo více osob či společností uvedených na seznamu SDN. Dále zaručujete, že nejednáte jménem (1) jakékoli strany podléhající omezením podle vlády USA, (2) jakékoli strany zablokované ze zákona nebo (3) jakéhokoli koncového uživatele nebo místa určení zakázaného podle předpisů správního úřadu USA pro vývoz, ani jim žádné produkty zakoupené na této webové stránce nepředáváte.

Oddíl 8: Clo a dovozní náklady

Na váš nákup fyzického produktu se mohou vztahovat celní sazebníky, cla, poplatky, daně a/nebo další sazby splatné v zemi určení („dovozní náklady“). Neuvedeme-li výslovně v průběhu procesu objednávky jinak, platba za vaši objednávku tyto dovozní náklady nezahrnuje. Souhlasíte s tím, že jste jako příjemce produktu v zemi určení povinni dostat produkty nebo služby do země, ve které je hodláte používat, řádně přihlásit zboží k proclení u příslušných celních úřadů, zaplatit odpovídající dovozní náklady a splnit jakékoli další požadavky související s dovozem.
Při dokončování obchodu můžete mít možnost zaplatit dovozní náklady předem. K odhadu těchto dovozních nákladů vynaložíme ekonomicky přiměřené úsilí. Avšak protože nad nimi nemáme kontrolu, konečné dovozní náklady nedokážeme předpovědět se 100% přesností. Souhlasíte s tím, že se skutečná výše dovozních nákladů může od našeho odhadu lišit.
 • Zvolíte-li si možnost zaplatit dovozní náklady předem: Pokud konečná výše dovozních nákladů překračuje náš odhad, nebudeme po vás požadovat žádné další prostředky, a pokud je konečná výše dovozních nákladů nižší než náš odhad, tento rozdíl vám nevrátíme.
 • Zvolíte-li si možnost nezaplatit dovozní náklady předem: Nesete odpovědnost za zaplacení celkové skutečné výše dovozních nákladů. Pokud za vás skutečné dovozní náklady částečně či v plné výši zaplatí pro účely odbavení někdo jiný, na žádost tomuto subjektu nahradíte skutečné dovozné náklady v plné výši. Pokud nezaplatíte dovozní náklady včas, může to vést ke zpoždění dodávek a vy můžete být povinni zaplatit cla a další poplatky.
Pro další informace o dovozních nákladech, požadavcích a postupech platných pro váš nákup se obraťte na příslušný celní úřad.

Oddíl 9: Doplňkové podmínky

Na vaše používání námi nabízených produktů a služeb se mohou vztahovat doplňkové podmínky našich dodavatelů, které vám předáme při nákupu nebo které vám mohou být doručeny společně s vaším produktem či službou. Před dokončením nákupu si pečlivě přečtěte všechny doplňkové podmínky, které jsou vám předloženy. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nedokončujte obchod. V případech, kdy jsou vám doplňkové podmínky doručeny společně s produktem či službou, si je musíte okamžitě projít. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, produkt či službu nepoužívejte a obraťte se na zákaznický servis s žádostí o vrácení.
Pokud je námi nabízeným produktem či službou software, nabízíme vám licenci k používání tohoto softwaru. S výjimkou případů, kdy to umožňuje zákon nebo předložené licenční podmínky, nesmíte software kopírovat, přizpůsobovat, překládat, zpřístupnit, distribuovat, měnit, upravovat, rozkládat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo kombinovat s dalším softwarem.
Ve vztahu k vašemu nabytí práva k užívání služby, jako je služba se zárukou, software jako služba nebo digitální přístup k nabídce, kterou provozuje a poskytuje náš dodavatel nebo třetí strana, vám na určité období prodáváme nehmotné právo získat přístup k dané službě třetí strany, využívat ji nebo se na ní podílet. Nejsem provozovatelem služby a ve vztahu k její dostupnosti neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky.

Oddíl 10: Odeslání a doručení

Pokud vaši nabídku přijmeme, vynaložíme ekonomicky přiměřené úsilí, abychom fyzické produkty odeslali a doručili na místo určení uvedené při objednávání a na potvrzení o přijetí objednávky, které vám pošleme. Zkontrolujte dodací adresu, kterou jste zadali při objednávání („dodací adresa“). Pokud je chybná nebo neúplná, kontaktujte nás kvůli její opravě co nejdříve. Jakmile je vaše objednávka zpracována a vyřízena, dodací adresu již není možné změnit. Vyhrazujeme si právo vaši objednávku zrušit a/nebo vám naúčtovat dodatečné náklady vzniklé v souvislosti se změnou dodací adresy z vaší strany.
Časový rámec dodání uvedený při dokončování nákupu je pouze přibližný a není zaručen.
Pokud produkt dodáváme po částech, každá dodávka představuje samostatnou smlouvu. Jakékoliv závady v jedné nebo více částech vás neopravňují neuznat smlouvu jako celek ani rušit žádné následující části.

Oddíl 11: Vrácení zboží a peněz

Pravidla platící pro váš nákup naleznete v zásadách vracení zboží uvedených na webu. Právo na vrácení vámi zakoupeného softwaru nelze uplatnit v případě, že software rozbalíte, použijete a/nebo porušíte licenční pečeť. V případě, že dodavatel neuplatňuje žádné zásady vracení zboží, nabízí společnost Digital River standardní 30denní dobu na vrácení způsobilých produktů.
U kupujících mimo USA může právo na vrácení zboží a vrácení peněz podléhat zvláštním podmínkám. Viz oddíl Místní mezinárodní podmínky níže.
Pokud máte ke své objednávky dotazy, kontaktujte nás na onlinestore.en.cs@digitalriver.com a my váš dotaz předáme příslušnému zákaznickému servisu, který má vaši objednávku na starost.

Oddíl 12: Vlastnické právo a riziko ztráty

V případě, že je platba prostřednictvím daného způsobu platby uhrazena, (1) na vás vlastnické právo k fyzickým produktům přechází v okamžiku jejich doručení na dodací adresu, a (2) vlastnické právo k digitálním produktů a službám v okamžiku, kdy vám produkt zpřístupníme ke stažení.
Riziko újmy (1) pro fyzické produkty na vás přechází v okamžiku, kdy fyzické zboží doručíme na dodací adresu, a (2) riziko újmy pro digitální produkty a služby v okamžiku, kdy vám produkt zpřístupníme ke stažení. Pokud dodání fyzického zboží nevyžaduje žádný podpis, veškerá rizika újmy vyplývající z krádeže nebo ztráty přijímáte v okamžiku, kdy produkt dodáme na dodací adresu.
Pokud dodávku fyzických produktů prováděnou námi určeným dopravcem odmítnete, veškeré riziko újmy nebo poškození produktů přebíráte v okamžiku, kdy se dopravce pokusí produkty doručit. V takovém případě (1) jste stále povinni zaplatit produkty, které se dopravce pokusil doručit, a to v plné výší, (2) odpovídáte za jakékoli další náklady vyplývající z vašeho nepřevzetí dodávky, včetně nákladů na skladování, a (3) po uplynutí 30 dnů můžeme s danými produktu naložit, jak uznáme za vhodné, a případné výnosy z jejich prodeje můžeme započíst vůči jakýmkoli částkám, které nám dlužíte.

Oddíl 13: Záruka

S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy to sami písemně uvedeme, nenabízíme na námi prodávané produkty a služby žádnou záruku. Nečiníme žádná prohlášení, pokud jde o kvalitu, vhodnost pro určitý účel, výkon, shodu s popisem, instalaci softwaru, konfiguraci nebo nápravu chyb a vad. Získáte výhody plynoucí ze záruky, kterou v souvislosti s prodejem nabízí výrobce, poskytovatel licence nebo dodavatel daných produktů nebo služeb. Další podrobnosti o záruce vztahující se na váš nákup najdete v příslušné dokumentaci dodané společně s produktem nebo na webu, na kterém jste produkt nebo službu zakoupili. Tato dokumentace může obsahovat také postupy pro opravu nebo výměnu vadných produktů.

Oddíl 14: Omezení odpovědnosti

Společnost Digital River není výrobcem ani vydavatelem produktů a služeb, které jsou na webu nabízeny k prodeji. Nestanovují-li tyto podmínky jinak, společnost Digital River poskytuje produkty a služby v plném rozsahu povoleném zákonem „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk nebo prohlášení. Společnost Digital River v plném rozsahu povoleném zákonem vylučuje veškeré záruky, ať už výslovné, nepřímo vyjádřené nebo zákonné, včetně všech záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení předpisů. Společnost nezaručuje, že produkty budou na skladě, bezpečné, bez vad a budou odpovídat písemným nebo ústním specifikacím, zárukám, prohlášením nebo příslibům. Společnost Digital River nezaručuje, že se produkty během doručování neztratí nebo nepoškodí.
V plném rozsahu povoleném zákonem neponesou společnost Digital River, její dodavatelé ani poskytovatelé licencí v žádném případě a podle žádné právní teorie vůči vám nebo jakékoli třetí straně žádnou odpovědnost za náhradu škody, náklady nebo závazky vyplývající z nákupu nebo používání jakýchkoli produktů a služeb či těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, včetně mimo jiné jakékoli náhrady za přímé, nepřímé, vedlejší, následné a zvláštní škody (např. náhrada nákladů nebo náhrada škody z přerušení podnikání, náhrada škody na majetku, poplatků za právní zastoupení, ušlých zisků, snížení užitné hodnoty, výnosů, goodwillu nebo hodnoty majetku nebo cenných papírů), i když byla společnost Digital River poučena o možnosti takového odškodnění nebo si jí byla jinak vědoma. Celková souhrnná odpovědnost společnosti Digital River vyplývající z nákupu a prodeje produktů nebo služeb nebo v souvislosti s nimi se omezuje na částku, kterou společnosti Digital River za takový produkt nebo službu zaplatíte.
Výše uvedená omezení odpovědnosti jsou základním východiskem vašeho obchodního vztahu se společností Digital River. Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na odpovědnost společnosti Digital River za (a) smrt, újmu na zdraví nebo škodu na majetku přímo nebo bezprostředně způsobenou zbožím, které jste si od společnosti Digital River zakoupili, nebo (b) škody způsobené podvodem, úmyslným klamáním, úmyslným pochybením, hrubou nedbalostí ze strany společnosti Digital River nebo dalšími záležitostmi, pro které odpovědnost ze zákona nelze vyloučit nebo omezit.
Žádné ustanovení tohoto oddílu neomezuje ani nevylučuje odpovědnost, kterou podle příslušných právních předpisů nelze omezit nebo vyloučit.

Oddíl 15: Odškodnění

Zavazujete se, že společnost Digital River, naši mateřskou společnost a všechny naše vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, partnery, poskytovatele obsahu, poskytovatele služeb, dodavatele a poskytovatele licencí (dále souhrnně jako „zproštěné strany“) odškodníte a zbavíte odpovědnosti ve vztahu ke všem nárokům, závazkům, nákladům, ztrátám a výdajům, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, které vzniknou na základě (1) vaše nákupu produktů a služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto webu a (2) vašeho podvodného nebo klamavého jednání nebo opomenutí či porušení zákona, včetně porušení duševního vlastnictví nebo těchto podmínek.

Oddíl 16: Řešení sporů

Doufáme, že jste s nákupem produktu či službu zcela spokojeni. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom vyřešili případné neshody, které budete s námi mít. Pokud však spor vzniklý v souvislosti s vaší transakcí, tímto webem nebo těmito podmínkami nejsme schopni vyřešit k vaší spokojenosti, při řešení sporu se bude postupovat podle tohoto oddílu.
U kupujících mimo USA může právo na řešení sporu podléhat zvláštním podmínkám. Viz oddíl Místní mezinárodní podmínky níže.
Rozhodčí doložka
Jakýkoli nárok, pře nebo spor, který s námi můžete mít v souvislosti s tímto webem nebo vaší transakcí, bude řešen výhradně v závazném rozhodčím řízení u Americké arbitrážní asociace („AAA“), a to před jedním rozhodcem v souladu s příslušnými pravidly a postupy zavedenými asociací AAA, včetně Doplňujících postupů pro spory ve spotřebitelských záležitostech asociace AAA (je-li relevantní) a jejich úpravy v těchto podmínkách („pravidla a postupy rozhodčího řízení“).
Pravidla asociace AAA a formulář pro zahájení rozhodčího řízení jsou k dispozici na webových stránkách asociace AAA na adrese http://www.adr.org.
Tento oddíl se vztahuje na všechny spotřebitele v plném rozsahu povoleném zákonem. Spory, které se řídí tímto oddílem, zahrnují bez omezení (1) nároky vzniklé nebo týkající se jakéhokoli aspektu vztahu mezi vámi a námi, (2) nároky, které vyplynuly z vašeho používání tohoto webu, a (3) nároky, které jsou v současné době předmětem skupinové žaloby pro domnělý spor, ve kterém nejste členem certifikované skupiny.
Postup řešení sporů se nicméně nevztahuje na (1) nároky týkající se vymáhání nebo platnosti vašich či našich práv k duševnímu vlastnictví a (2) nároky, které souvisí s tvrzením týkajícím se obvinění z krádeže, pirátství či neoprávněného použití.
Souhlasíte s tím, že: (1) rozhodce bude postupovat na základě práva státu New York v souladu s federálním zákonem o rozhodčím řízení a příslušnými promlčecími lhůtami, včetně zásad spravedlnosti, a bude ctít oprávněné nároky uznávané zákonem; (2) rozhodce nebude vázán rozhodnutím předchozích rozhodčích řízení, která se nás týkala, ale bude vázán rozhodnutími v předchozích rozhodčích řízeních, která se týkala vás i nás, v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy; (3) v případě, že jste schopni prokázat, že jsou náklady rozhodčího řízení příliš vysoké ve srovnání s náklady na soudní spor, zaplatíme tolik z vašich poplatků souvisejících s rozhodčím řízením, kolik rozhodce považuje za nezbytné, aby se zabránilo cenové nedostupnosti rozhodčího řízení.
My a vy sjednáváme, že (1) každý z nás může vznést nároky vůči druhé straně na individuálním základě a nesmí zde být žádný orgán pro nároky vymáhané v rozhodčím řízení na hromadném základě nebo na základě zastoupení, (2) rozhodčí řízení může rozhodnout pouze o vašich a/nebo našich individuálních nárocích a rozhodce může udělit osvobození pouze ve prospěch individuální strany usilující o osvobození, a to pouze v nezbytném rozsahu pro poskytnutí osvobození, které jednotlivá strana požadovala, a (3) rozhodce nemusí sjednotit nebo spojit nároky jiných osob či stran, které mohou být v podobné situaci, a nemusí jinak řídit jakoukoli jinou formu spojeného, zastupitelského nebo hromadného postupu. Pokud je jakékoli ustanovení tohoto odstavce shledáno neplatným, nevymahatelným nebo nezákonným, pak je neplatná celá tato rozhodčí doložka a vy ani my nejsme oprávněni tento spor rozhodovat.
Kromě případů uvedených v bezprostředně předcházejícím odstavci platí, že pokud je jakákoli část této rozhodčí doložky shledána neplatnou, nevymahatelnou nebo nezákonnou či jinak v rozporu s pravidly a postupy rozhodčího řízení zavedenými asociací AAA, nemá to vliv na ostatní ustanovení rozhodčí doložky, která budou vymáhána v plném rozsahu povoleném zákonem.
Rozhodné právo a příslušný soud
V případě, že se výše uvedená rozhodčí doložka nevztahuje na vás nebo na konkrétní nárok či spor, souhlasíte s tím, že veškeré nároky nebo spory, které vznikly či mohou vzniknout mezi vámi a námi, musí být řešeny výhradně státním nebo federálním soudem, který se nachází v okrese Hennepin v Minnesotě, a vy i my souhlasíme s osobní příslušností soudů v okrese Hennepin v Minnesotě pro účely soudního sporu ve věci veškerých takových nároků nebo sporů, kde se uplatní právo státu New York, USA.

Oddíl 17: Oddělitelnost ustanovení

Pokud je jakékoli ustanovení podmínek (nebo jeho část) shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení, která budou vymáhána v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

Oddíl 18: Vzdání se práv

Pokud neuplatníme nebo nebudeme vymáhat nějaké právo nebo ustanovení těchto podmínek nebo jej uplatníme nebo budeme vymáhat se zpožděním, nelze to vykládat jako vzdání se našich práv. Vzdání se práv z jakéhokoli porušení nebo neplnění v jednom případě neznamená, že ke vzdání se práv dojde i v případě dalšího porušení nebo neplnění. Vzdání se našich práv je účinné pouze tehdy, pokud je učiněno písemně a nese náš podpis.

Místní mezinárodní podmínky

Podmínky stanovené v tomto oddílu „Místní mezinárodní podmínky“ níže doplňují výše uvedené podmínky pro naše nakupující mimo USA. Pokud je některé ustanovení tohoto oddílu v rozporu s výše uvedenými obecnými podmínkami, u vašeho nákupu se uplatní podmínky specifické pro vaši jurisdikci.

Evropská unie, Anglie a Wales

Právo na odstoupení

Jako spotřebitel můžete ve vztahu ke svému nákupu kromě zásad vracení zboží uplatnit také právo na odstoupení (nebo zrušení) této smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu.
V případě služby nebo digitálního obsahu vaše právo na odstoupení vyprší po uplynutí 14 dnů od uzavření smlouvy.
V případě zboží vaše právo na odstoupení zanikne po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana (kromě dopravce) zboží fyzicky převezme, nebo:
 • pokud jedna objednávka obsahuje více druhů zboží, které jsou dodány odděleně, ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana fyzicky převezme poslední zboží;
 • pokud zboží sestává z více položek nebo kusů, ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana fyzicky převezme poslední položku nebo kus;
 • v případě dohody o pravidelných dodávkách zboží v určitém období ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana fyzicky převezme první zboží.
Následky odstoupení od smlouvy
Pokud od této smlouvy odstoupíte, veškeré platby, které jsme od vás obdrželi – včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou, protože jste si vybrali rychlejší způsob dopravy, než je nejlevnější způsob dodání) – vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení. Pokud jste si výslovně nesjednali jinak, vaše platby vám vrátíme prostřednictvím stejného způsobu platby, který jste použili při původní transakci. V každém případě nebudete muset v důsledku vrácení peněz zaplatit žádné manipulační poplatky nebo poplatky za zrušení.
Veškeré zboží nám musíte vrátit neprodleně a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Tato lhůta se považuje za splněnou, pokud nám zboží odešlete před vypršením tohoto 14denního období. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Musíte přijmout všechna nezbytná preventivní opatření k uchování zboží a nahradit nám jakékoli snížení hodnoty zboží, které lze přímo přičíst vašemu špatnému zacházení nebo manipulaci se zbožím při zkoumání jakosti, vlastností a funkčnosti. Peníze vám můžeme vrátit až poté, co od vás obdržíme zboží zpátky nebo co nám předložíte doklad o jeho vrácení.
Ztráta práva na odstoupení u digitálního zboží
Pokud se tato smlouva týká dodávky digitálního obsahu nedodávaného na fyzickém nosiči, vaše právo na odstoupení zaniká, pokud (1) budete výslovně souhlasit s tím, že plnění smlouvy začne před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení, a (2) vezmete na vědomí, že pokud plnění smlouvy začne před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení, ztratíte tím právo na odstoupení.
Žádné právo na odstoupení
V případě smlouvy týkající se dodávky zvukových nahrávek, videonahrávek nebo počítačových programů v zapečetěných obalech ztrácíte právo na odstoupení, pokud je pečeť po doručení odstraněna nebo porušena.
Právo na odstoupení vám nevznikne, pokud se smlouva týká zboží, které bylo upraveno podle vašich požadavků nebo je očividně přizpůsobeno osobním potřebám.
Uplatnění práva na odstoupení
Pokud si přejete uplatnit své právo na odstoupení, informujte nás o tom poštou nebo e-mailem.
Digital River Ireland Ltd.
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
cancellation_eu@digitalriver.com
Při uplatňování tohoto práva nemusíte dodržovat konkrétní formát; postačí jakékoli jednoznačné prohlášení, že uplatňujete své právo na odstoupení.
Toto právo můžete uplatnit také prostřednictvím on-line formuláře dostupného na tomto odkazu: Formulář pro zrušení smlouvy.
Ať už nás kontaktujete jakkoli, vaše oznámení o odstoupení musíte poslat před uplynutím lhůty pro zrušení smlouvy.

Záruky

Podle práva EU a příslušného členského státu a s výhradou níže uvedených výjimek se na všechny produkty zakoupené na webu vztahuje dvouletá záruka, pokud produkty odpovídají smlouvě.
Produkt odpovídá smlouvě, pokud:
 • odpovídá popisu, který jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy;
 • je vhodný pro vámi požadovaný účel, pokud jste nás o tomto účelu informovali před uzavřením smlouvy;
 • je vhodný pro obvyklé účely zboží stejného druhu; a
 • vykazuje jakost a účel, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu a které můžete vy jako spotřebitel rozumně očekávat s ohledem na charakter produktu s přihlédnutím k vyjádření naší společnosti, výrobce nebo jeho zástupce v reklamě nebo na etiketách.
Produkt není v rozporu se smlouvou, pokud jste v době uzavření smlouvy o rozporu se smlouvou věděli (nebo měli vědět). Produkt není v rozporu se smlouvou, pokud rozpor se smlouvou vznikl na základě vámi dodaného materiálu.
Pokud je produkt v rozporu se smlouvou, máte nárok (1) na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy nebo výměny produktu, (2) snížení ceny, nebo (3) odstoupení od smlouvy s ohledem na nevyhovující zboží. Na opravu nebo výměnu nemusíte mít nárok v případě, že je oprava nebo výměna nemožná nebo pokud jsou náklady na takovou opravu nebo výměnu nepoměrné k nákladům na alternativní prostředek nápravy.
Pokud jste spotřebitelem v některé z následujících zemí, na váš nákup se vztahují tyto lhůty:
 • Finsko – délka záruky vychází z očekávané životnosti.
 • Island – záruka trvá obvykle 2 roky, příp. 5 let u zboží, u kterého se očekává delší životnost.
 • Irsko – svá práva musíte uplatnit v rámci šestileté promlčecí lhůty.
 • Nizozemsko – délka záruky vychází z očekávané životnosti zboží.
 • Norsko – záruka trvá obvykle 2 roky, příp. 5 let u zboží, u kterého se očekává delší životnost.
 • Švédsko – záruka trvá 3 roky.
 • Anglie, Wales a Severní Irsko – svá práva musíte uplatnit v rámci šestileté promlčecí lhůty.
 • Skotsko – svá práva musíte uplatnit v rámci pětileté promlčecí lhůty.

Řešení sporů

S výjimkou případů, kdy se strany dohodnou jinak nebo platí místní právní předpisy, se tyto podmínky řídí anglickým právem a obě strany souhlasí s tím, že podmínky a všechny související záležitosti spadají do nevýhradní příslušnosti anglických soudů v Londýně a že všechna řízení budou vedena v angličtině.
Evropská komise nabízí platformu pro řešení sporů online, kterou najdete zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
V případě prodeje v Německu nejsme v souladu s § 36 odst. 1 bodem 1 německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) ochotni ani povinni účastnit se mimosoudního řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím soudem.
U prodeje ve Francii se v případě sporu mezi společností Digital River a spotřebitelem pokusíme najít smírné řešení. Pokud nedojde ke smírné dohodě, máte možnost se do jednoho roku od písemné stížnosti, kterou jste nám zaslali, bezplatně obrátit na asociaci evropských mediátorů (AME CONSO) pro spotřebitele, ke které patříme. Kontakt s mediátorem pro spotřebitele musí být navázán buď vyplněním formuláře, který je k tomuto účelu k dispozici na internetových stránkách AME CONSO (www.mediationconso-ame.com), nebo zasláním dopisu na adresu AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.