ผู้ขาย ผู้ควบคุมข้อมูล และหน่วยธุรกิจที่เป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของไซต์นี้คือ

ผู้ขาย : DigRiv Ireland, Ltd
หมายเลขบริษัท : 707578
สำนักงานที่จดทะเบียนแล้ว : DigRiv Ireland, Ltd
3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
Dublin 1, Ireland
Ireland
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
หมายเลข VAT : IE6426071C
กรรมการผู้จัดการ: Margaret McMahon, Ryan Douglas
บริษัทที่โฮสต์ไซต์ : Digital River Ireland Ltd
หมายเลขบริษัท : 406071
สำนักงานที่จดทะเบียนแล้ว : Digital River Ireland Limited
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
หมายเลข VAT : IE6426071C
กรรมการผู้จัดการ: Margaret McMahon
Ryan Douglas